Definicje:

Cena – ustalane w procesie zawierania Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych wynagrodzenie Wykonawcy z tytuły świadczenia Usług Odpłatnych, obejmujące zapłatę za dostęp do wszystkich Usług Odpłatnych za wyjątkiem wykorzystania Modułu „Program lojalnościowy badania.pro”.

Konsument – Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto - prowadzony pod unikalną nazwą (będącą adresem e-mail) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Usług Odpłatnych i Usług Nieodpłatnych, z których korzysta.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Respondent – osoba fizyczna, wypełniająca ankietę przeprowadzaną w ramach wykorzystania Usługi

Odpłatnej – Przeprowadzenie badań ankietowych.

Serwis – www.badania.pro.

Uczelnia – podmiot będący „Uczelnią” w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z dnia 30 października 2017 r.; Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

Usługi – Usługi Odpłatne i Usługi Nieodpłatne.

Usługi Nieodpłatne –możliwość przeglądania zawartości Serwisu, dostęp do „Profesora PRO”, dostęp do Wzorów ankiet, dostęp do bazy wiedzy i pomocy Serwisu..

Usługi Odpłatne – usługa przeprowadzania badań ankietowych, dostęp do Panelu Ekspertów, pakiety SMS.

Usługodawca – Badania.pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-262) przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000626188, posiadającą nr NIP: 7133092105 oraz nr REGON: 364841335.

Użytkownik – Użytkownik Główny, Użytkownik Wewnętrzny oraz Użytkownik Programu Lojalnościowego.

Użytkownik Główny – Użytkownik korzystający z portalu i definiujący ankiety w celu robienia badań, który płaci firmie badania.pro za posiadanie takiego konta.

Użytkownik Programu Lojalnościowego – Użytkownik, któremu płaci firma badania.pro za wypełnienie ankiety.

Użytkownik Wewnętrzny – wskazana przez Użytkownika Głównego osoba fizyczna uprawniona do korzystania z Serwisu.

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres Usług zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem, zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu na stronie www.badania.pro, gdzie Użytkownik może go w każdym czasie przeglądać, odtworzyć i utrwalić. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

§2.

Techniczne warunki świadczenia Usług.

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
  1. podłączenia do Internetu;
  2. posiadanie zainstalowanej i uruchomionej jednej z wymienionych przeglądarek internetowych:
   1. Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej
   2. Edge 14 lub wyższej
   3. Firefox w wersji 49 lub wyższej
   4. Chrome w wersji 49 lub wyższej
   5. Safari w wersji 9.1 lub wyższej
   6. Opera w wersji 42 lub wyższej
   7. iOS Safari w wersji 10.1 lub wyższej
   8. Android Browser w wersji 4.4 lub wyższej
  3. włączenie w przeglądarce internetowej protokołu bezpiecznej transmisji danych HTTPS, obsługi Java Script i Cookies.

§3.

Rejestracja Konta

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest rejestracja Konta przez Użytkownika.
 2. Rejestracja polega na wprowadzeniu i przesłaniu danych do Usługodawcy za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.badania.pro, po akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownicy Głowni oraz Użytkownicy Programu Lojalnościowego dokonują samodzielnej rejestracji. Rejestracja Konta Użytkownika Wewnętrznego następuje za pośrednictwem właściwego (dla danego Użytkownika Wewnętrznego) Użytkownika Głównego. Aby dana osoba mogła założyć konto jako Użytkownik Wewnętrzny powinna otrzymać Zaproszenie od Użytkownika Głównego (lub upoważnionego przez niego do składania Zaproszeń innego Użytkownika Wewnętrznego).
 4. Jeden Użytkownik może mieć wyłącznie jedno Konto.
 5. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane dotyczące tego Użytkownika podawane przed skorzystaniem z Usług są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta osobom innym niż on.
 7. Użytkownik może korzystać ze swojego Konta za pośrednictwem jednego loginu tylko na jednym urządzeniu (to znaczy Logowanie do Konta umożliwia dostęp do Konta wyłącznie na jednym urządzeniu i nie będzie możliwe zalogowanie się do swojego Konta równocześnie na dwóch lub więcej urządzeniach).

§4.

Usługi Nieodpłatne

 1. Rejestracja Konta uprawnia Użytkownika do korzystania z Usług Nieodpłatnych.
 2. W ramach Serwisu Usługami Nieodpłatnymi są wszystkie usługi, które nie są wyraźnie oznaczone jako Usługi Płatne.
 3. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika i Usługodawcę Umowy na świadczenie Usług Nieodpłatnych. Umowa ta (w zakresie każdej z Usług Nieodpłatnych) zawierana jest na czas na czas faktycznego korzystania z danej Usługi Nieodpłatnej. Usunięcie Konta z Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług Nieodpłatnych.
 4. Usługodawca potwierdza fakt rozpoczęcia świadczenia Usługi Nieodpłatnej, wysyłając stosowną wiadomość na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

§5.

Usługi Odpłatne.

 1. Uwagi ogólne:
  1. W ramach Serwisu Usługami Odpłatnymi są:
   1. Przeprowadzenie badań ankietowych
   2. Dostęp do Panelu Ekspertów
   3. Zakup pakietów SMS
  2. Usługi Odpłatne przeznaczone są dla Użytkowników Głównych oraz działających w ramach ich Zaproszeń ewentualnych Użytkowników Wewnętrznych.
  3. Warunkiem skorzystania z Usług Odpłatnych jest rejestracja Konta (przez Użytkownika Głównego, a następnie przez jego ewentualnych Użytkowników Wewnętrznych) oraz zawarcie Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych.
  4. Użytkownik Główny (oraz przypisani do niego Użytkownicy Wewnętrzni) uprawnieni są do korzystania z Usług Odpłatnych przez cały okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych.
  5. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych uprawnia Użytkownika Głównego (oraz
 2. W przypadku, gdy Użytkownik Główny jest Konsumentem:
  1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych, Konsument może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, przesyłając je na adres Usługodawcy.
  2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: rezygnacje@badania.pro. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego (w ramach wykonania Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych, od której odstąpiono) płatności. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług Odpłatnych przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych. W takim przypadku, po rozpoczęciu korzystania z Usług Odpłatnych Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego postanowienia, Konsument uzyska dostęp do Usług Odpłatnych dopiero z chwilą upływu ww. terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych.
  5. Pouczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, którą zawarł z Usługodawcą, znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu.
  6. Powyższe postanowienia Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zawierania Umów o świadczenie Usług Nieodpłatnych, w sytuacji gdy Użytkownikiem jest Konsument.
 3. Płatność Ceny
  1. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych zapłata umówionej Ceny może nastąpić wyłącznie jednorazowo.
  2. Dopuszcza się następujące formy płatności:
   1. za pomocą systemu PayU,
   2. przelewem na konto Usługodawcy, w przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych w tradycyjnej formie pisemnej.
  3. Podstawą płatności na rzecz Usługodawcy będą wystawiane przez niego faktury VAT. Faktury te, za zgodą Użytkownika Głównego będą przesyłane drogą elektroniczną, na wskazany w Serwisie adres poczty elektronicznej.
 4. Okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych
  1. Umowa o świadczenie Usług Odpłatnych zawierana jest na czas określony.
  2. W zależności, od wyboru Użytkownika Głównego, Umowa o świadczenie Usług Odpłatnych może być zawarta na okres:
   1. od dnia jej zawarcia do upływu 1 (jednego) roku od daty uzyskania przez Użytkownika Głównego dostępu do Usług Odpłatnych (patrz pkt 2.2 powyżej);
   2. od dnia jej zawarcia do upływu 6 (sześciu) miesięcy od daty uzyskania przez Użytkownika Głównego dostępu do Usług Odpłatnych (patrz pkt 2.2 powyżej);
   3. od dnia jej zawarcia do upływu 3 (trzech) miesięcy od daty uzyskania przez Użytkownika Głównego dostępu do Usług Odpłatnych (patrz pkt 2.2 powyżej);
   4. od dnia jej zawarcia do upływu 30 (trzydziestu) dni od daty uzyskania przez Użytkownika Głównego dostępu do Usług Odpłatnych (patrz pkt 2.2. powyżej). (z zastrzeżeniem zdania ostatniego pkt 2.5.4 powyżej)
  3. Umowa o świadczenie Usług Odpłatnych wygasa (ulega rozwiązaniu) automatycznie po upływie okresu, na który została zawarta.
  4. Umowa o świadczenie Usług Odpłatnych może zostać rozwiązana przed upływem okresu na który została zawarta w następujących przypadkach:
   1. istotne naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
   2. naruszenia praw autorskich osób trzecich w tworzonych ankietach, np. wykorzystania zdjęć, dźwięków czy materiałów video będącej pod ochroną prawną osób trzecich.
  5. Zakończenie/rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych nie powoduje automatycznie zakończenia/rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Nieodpłatnych. Użytkownik Główny (oraz przypisani do niego ewentualni Użytkownicy Wewnętrzni) po zakończeniu/rozwiązaniu Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych nadal będzie mógł korzystać z Usług Nieodpłatnych.
 5. Przeprowadzanie badań ankietowych
  1. Podstawową Usługą Odpłatną z której skorzystać może Użytkownik Główny (oraz przypisani do niego Użytkownicy Wewnętrzni) jest usługa Przeprowadzania badań ankietowych.
  2. Serwis oferuje w powyższym zakresie 5 zintegrowanych modułów:
   1. Moduł CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - tworzenie ankiet on-line i realizacja badań internetowych;
   2. Moduł CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - realizacja badań telefonicznych;
   3. Moduł PAPI (Paper and Pencil Interview) – wspierający realizację tradycyjnych badań ankietowych. Możliwość wprowadzania do systemu badań ankietowych zrealizowanych formą tradycyjną, czyli na papierze;
   4. Moduł CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) – wspierający przeprowadzanie wywiadów bezpośrednio (osobiście) z pomocą komputerów przenośnych lub tabletów. Moduł jest odzwierciedleniem PAPI, ale dodatkowo daje możliwość geolokalizacji miejsca przeprowadzania ankiety (co wpływa na weryfikację rzetelności prac ankieterów oraz sprawdzenie poprawności realizacji operatu losowania);
   5. Program lojalnościowy badania.pro powiązany z modułem CAWI. Ankiety tworzone przez Użytkownika Głównego (Wewnętrznego), korzystającego z modułu CAWI kierowane są do Użytkowników Programu Lojalnościowego, co daje możliwość realizacji bardzo precyzyjnych, targetowanych i szybkich badań.
  3. Szczegółowy opis i instrukcja wykorzystania poszczególnych Modułów przedstawiona została na stronie www.badania.pro.
 6. Wynagrodzenie za skorzystanie z Modułu „Program lojalnościowy badania.pro”
  1. Jeśli organizator badania (Użytkownik Główny lub Użytkownik Wewnętrzny posiadający ku temu uprawnienia) zdecyduje się na przeprowadzenia badania ankietowego przy wykorzystaniu Modułu Programu Lojalnościowego, Serwis w sposób automatyczny oszacuje koszt (cenę) takiego badania.
  2. W przypadku zdecydowania się przez organizatora badania na ww. warunki, badanie ankietowe będzie mogło być przeprowadzone po uiszczeniu przez Użytkownika Głównego całości ceny.
 7. Użytkownicy Wewnętrzni
  1. Przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych, Użytkownik Główny wskazuje zamawianą ilość kont dla Użytkowników Wewnętrznych. W przypadku braku zamówienia kont dla Użytkowników Wewnętrznych, jedynym uprawnionym do skorzystania z Usług Odpłatnych jest Użytkownik Głównych (dysponuje on wtedy wyłącznie jednym, własnym Kontem).
  2. Użytkownik Główny może przydzielić poszczególnym Użytkownikom Wewnętrznym różne funkcje i uprawnienia w Serwisie, w szczególności może podzielić ich wg następujących poziomów:
   1. Administrator Lokalny – uprawniony do zapraszania wybranych przez siebie osób do udziału w korzystaniu z Serwisu jako Użytkownicy Wewnętrzni (tworzenia kont dla Aktywnego Badacza;.
   2. Aktywny Badacz.
  3. Każdy Użytkownik Portalu może organizować własne zespoły badawcze, składające się z Użytkowników funkcjonujących w ramach jednego Konta Głównego.
  4. W ramach rejestracji Konta jako Użytkownik Wewnętrzny, osoba rejestrująca się zobowiązana jest do zapoznania się z i akceptacji całości warunków korzystania z Serwisu, w tym postanowień dotyczących „Ochrony danych osobowych”.
  5. Użytkownik Wewnętrzny zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
  6. Zakres korzystania przez Użytkowników Wewnętrznych z Serwisu nie może wykraczać poza zakres działalności Użytkownika Głównego i nie może być sprzeczne z celem, w ramach którego uzyskali oni dostęp do Serwisu.
  7. Każdy z Użytkowników Wewnętrznych ponosi odpowiedzialność za własne działania w ramach korzystania z Serwisu.
 8. Dostęp do Panelu Ekspertów
  1. Użytkownicy Wewnętrzni będący jednocześnie pracownikami akademickimi, zarejestrowanymi w ramach Umowy o świadczenie Usług Odpłatnych, zawartej przez Użytkownika Głównego będącego Uczelnią, uprawnieni są do zgłoszenia swojego udziału (jako „Eksperci”) w ramach Panelu Ekspertów.
  2. Ekspert może umieścić w panelu Ekspertów swoje dane kontaktowe, zawodowe dossier badawcze oraz cennik swoich usług.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik Główny (ewentualnie Użytkownik Wewnętrzny) poweźmie wątpliwości, czy dana ankieta jest prawidłowa, będzie mógł nawiązać kontakt z wybranym przez siebie Ekspertem. Po dwustronnym ustaleniu wszystkich warunków, strony te będą mogły nawiązać współpracę.
  4. Usługodawca podkreśla przy tym, że nie bierze odpowiedzialności za jakość świadczonych przez Ekspertów usług, jak też za wywiązania się ww. stron z uzgodnionych warunków współpracy. Usługodawca stwarza wyłącznie platformę, ułatwiająca nawiązanie przedmiotowej współpracy. Niemniej jednak, w przypadku zgłoszenia przez Użytkowników uzasadnionych zastrzeżeń co do fachowości, rzetelności lub uczciwości danego Eksperta, Usługodawca uprawniony będzie do odebrania danego Użytkownikowi statusu „Eksperta”.
 9. Dostęp do „Profesora PRO”
  1. „Profesor PRO” jest wirtualnym asystentem, wspomagającym użytkownika w podejmowaniu decyzji oraz tłumaczącym pojęcia mogące być niezrozumiałe dla niezaawansowanego Użytkownika.
  2. Dostęp do pomocy Profesora PRO jest darmowy i stanowi tylko i wyłącznie sugestię do Użytkownika ja ma podstępować w trakcie badania.

§6.

Użytkownicy Programu Lojalnościowego.

 1. Użytkownicy Programu Lojalnościowego mogą w sposób dobrowolny wprowadzić do Serwisu określone informacje na swój temat, pozwalające na ich sprofilowanie.
 2. Powyższe działanie będzie miało na celu wyłącznie na celu zoptymalizowanie doboru grupy Użytkowników Programu Lojalnościowego do odpowiednich ankiet, przeprowadzanych w ramach Modułu „Program lojalnościowy badania.pro”.
 3. Poprzez udział w rozwiązaniu ww. ankiet, Użytkownicy Programu Lojalnościowego mogą wziąć udział w konkursie pn. „Program Lojalnościowy Badania.pro”
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www. program.badania.pro.

§7.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Serwis na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Usługodawca może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 2. Zawierając Umowę o świadczenie Usług Nieodpłatnych lub Usług Odpłatnych, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych podmiotów;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  5. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Operatora, Banku, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
  6. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
  7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
  8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
 3. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Serwisu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  1. oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia;
  2. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
  3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony swojego loginu oraz hasła przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach funkcjonalności Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług Odpłatnych. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.
 7. Usługodawca może zablokować dostęp do Konta zawierającego treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub usunąć takie Konto.

§8.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej jako: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Badania.pro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-262), ul. Bohdana Dobrzańskiego 3.
 2. Badania.pro przetwarzają Dane Osobowe Użytkowników Serwisu celu:
  • zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usługi;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Badania.pro jako administratorze;
  • prowadzenia statystyk korzystania z Usługi i Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Usługi i Serwisu oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;
  • dochodzenie i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;
  • prowadzenia działań marketingowych;
 3. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:
  • wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełnienie obowiązków Badania.pro jako administratora wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora.
 4. Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora;
  • firmom kurierskim i pocztowym;
  • kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
  • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Badania.pro przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.
 7. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 8. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie wyłącznie informacji, w tym danych osobowych dotyczących Usługobiorcy lub innych osób w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający praw osób trzecich.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania danych osobowych osób trzecich w Serwisie, jeżeli nie posiada do tego właściwej podstawy prawnej. W szczególności Użytkownik nie może importować do Serwisu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które np. nie wyraziły bezpośrednio Użytkownikowi zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 11. W celu przekazania przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich Usługodawcy konieczne jest zawarcie umowy o przetwarzanie danych w formie pisemnej. Za obecność takiej umowy odpowiada Użytkownik.
 12. Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia z Serwisu danych osobowych osób trzecich umieszczonych w nim w sposób niezgodny z postanowieniami ustępów poprzedzających.
 13. Użytkownik nie może wysyłać za pomocą Serwisu wiadomości będących niezamówioną informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu, dane (w szczególności dane osobowe) umieszczone w Serwisie przez Użytkownika, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych wdrożonych przez Użytkownika.
 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność informacji posiadanych przez Użytkownika i przetwarzanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. – przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Serwisu według jego przeznaczenia do korzystania z danej Usługi, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie przez Użytkownika danych osobowych osób trzecich oraz za uprawniony sposób przesyłania przez Użytkownika treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem.
 16. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez zawarcia umowy o przetwarzaniu danych, o której mowa w § 23 ust. 2, lub wbrew jej postanowieniom, pełną odpowiedzialność za ich umieszczenie w Serwisie ponosi Użytkownik. 17. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności Serwisu.

§9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres reklamacje@badania.pro .
 2. Uprawnionymi do zgłaszania reklamacji są zarówno Użytkownicy, jak też Respondenci.
 3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zgłaszający może podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Usługodawcy e-maila dotyczącego reklamacji.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy zgłaszającego reklamację.

§10.

Prawo właściwe

 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 2. Jurysdykcja należy do sądów powszechnych w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

§11.

Zmiany w Regulaminie

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia zawartej przez niego Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu, przesyłanego przez Usługodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem – 21 dni kalendarzowych.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.