POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU WWW.BADANIA.PRO


Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące danych osobowych Użytkowników oraz Klientów, które są gromadzone, podczas korzystania online z witryny internetowej www.badania.pro, oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizowanie niniejszej polityki prywatności serwisu www.badania.pro jest Badania.pro Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (20-262), ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 (dalej jako: „Badania pro”).

I. DEFINICJE

Występujące w niniejszej Polityce zwroty oznaczają:

Serwis - Strona internetowe pod adresem www.badania.pro.

Usługa - Wszelkie usługi świadczone przez Badania.pro drogą elektroniczną.

Klient - Osoba korzystająca z Usługi.

Użytkownik - Osoba korzystająca z Serwisu.

Ankietowani - Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przy wykorzystaniu Ankiet.

Konto – zbiór zasobów i uprawnień Klienta w ramach Serwisu Badania.pro, za pośrednictwem którego – po zalogowaniu – Klient może korzystać z Usługi.

Dane Osobowe - Dane Klientów przetwarzane w związku z korzystaniem z Usługi lub Serwisu, dane Ankietowanych powierzone do przetwarzania przez Klientów oraz dane Użytkowników Serwisu.

Przetwarzanie - Operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji Usługi lub korzystania z Serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne BADANIA.PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin (budynek Lubelskiego Parku NaukowoTechnologicznego SA), wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS: 0000626188, REGON: 364841335, NIP: 7133092105 str. 2/4 rozporządzenie o ochronie danych).

II. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

Badania.pro przetwarzają Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi i Serwisu.

W sytuacji powierzenia Danych Osobowych Ankietowanych przez Klienta w związku z wykonaniem Usługi Badania.pro przetwarzają Dane Osobowe jako podmiot przetwarzający. Wiąże się to z zawarciem umowy powierzenia danych osobowych.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Badania.pro przetwarzają Dane Osobowe Klientów Usługi oraz Użytkowników Serwisu, a także Ankietowanych w celu:
  • zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usługi;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Badania.pro jako administratorze;
  • prowadzenia statystyk korzystania z Usługi i Serwisu, ulepszania i ułatwiania korzystania z Usługi i Serwisu oraz zapewniania ich bezpieczeństwa informatycznego;
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora;
  • dochodzenie i egzekucji roszczeń w postępowaniach przed sądami i innymi organami państwowymi;
  • prowadzenia działań marketingowych;
 • Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest:
  • wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • wypełnienie obowiązków Badania.pro jako administratora wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wyrażona przez Klienta/Użytkownika/Ankietowanego zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na zapytania poprzez stronę internetową administratora.

IV. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W PRZETWARZANIU DANYCH

Dane Osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez administratora działaniami realizowanymi w imieniu administratora; m.in. usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, do analizy ruchu w Serwisie i do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
 2. firmom kurierskim i pocztowym;
 3. kancelariom prawnym, którym administrator zlecił np. prowadzenie postępowania;
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Badania.pro przetwarza i przechowuje Dane Osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem. Gdy tylko cel przestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Dane Osobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone.

VI. PRAWA KONTROLI DANYCH OSOBOWYCH

Klientowi, Użytkownikowi oraz Ankietowanym zgodnie z przepisami RODO przysługuje:

 1. prawo żądania dostępu do Danych Osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia. Badania.pro opierają swoje działania w tym zakresie na zasadzie zaniechania świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia
 2. Niektóre obszary Serwisu i Usługi mogą wykorzystywać cookies.
 3. Badania.pro może stosownie do potrzeb wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki Prywatności. Informacja o wszelkich zmianach niniejszej Polityki zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu.